((آزمون تست فشار-هوابندی-جذب صوت))

این آزمون در مورد تمامی کانال های انتقال هوا غیر فلزی اعمال می گردد.