جذب و کاهش صوت

صدای ایجاد شده درون کانال ناشی از توربولانس جریان هواست.گاهی چنین توربولانسی باعث ارتعاش دیوارهای داکت شده و بطور فاجعه باری باعث تشدید صدای انتقالی به داخل اتاق ها می شود.به منظور کاهش صدای درون داکت، سطح داخلی داکت را از مواد جاذب صدا مثل پانل پشم شیشه پوشانده یا از داکت های تخته ای پشم شیشه یا کانال سبز استفاده می شود.در این صورت میزان کاهش صدا در کانال از رابطه ذیل محاسبه می شود:

ΔL=1.05..P/s

: میزان صدای کاهش یافته

α: ضریب جذب صدای کانال

P: محیط داخلی داکت بر حسب متر

S: مقطع آزاد داکت

میزان کاهش صدا اصولا به دو پارامتر اصلی جنس کانال و شکل هندسی آن بستگی دارد.در صورتی که شکل هندسی را یکسان در نظر بگیریم، ضخامت کانال تعیین کننده است.ضخامت بالاتر جذب بالاتری به همراه دارد.از نظر جنس نیز پشم شیشه بهترین کاهش صدا را در دامنه فرکانس های میانه دارد.