عملکرد حرارتی کانال سبز

انتقال حرارت بین دو محیط به عنوان مقدار گرمای عبور کرده از یک سطح به سطح دیگر تعریف می شود.ضریب انتقال حرارت عکس مقاومت حرارتی کل می باشد که شامل انتقال حرارت سطحی (h) نیز می شود:

                                    W/m°K)        U =

*در این رابطه مقدار he را با فرض ثابت در نظر گرفتن شرایط محیطی پیرامون داکت،ثابت می گیریم.

*مقدار به جنس داکت بستگی دارد که در ارتباط با مقاومت حرارتی است.

اگر از جنس داکت عایق نباشد مقدار آن عدد کوچکی خواهد بود اما در صورت عایق بودن جنس داکت و کوچک شدن λj مقدار عبارت فوق نسبتا بالا خواهد بود.

*مقدار hj در صورت افزایش سرعت جریان هوای داکت به شدت افزایش می یابد.

تاثیر پارامترهای فوق بر روی انتقال حرارت با محدودیت های ذیل روبه رو است:

  1. داکت های فاقد عایق حرارتی:افزایش مقادیر U باعث می شود که به ناچار سرعت جریان هوا را افزایش دهیم.

  2. داکت های از جنس عایق یا داکت های عایقکاری شده:کوچک بودن مقدار U به کاهش سرعت جریان هوای درون داکت منجر می شود. به این دلیل است که برای سرعت های معمولی کمتر از m/s 18 همواره مقدار بزرگتر از /hj 1 است.

داده های تجربی مقادیر U در ASHRAE بر اساس سرعت های مختلف جریان هوا و جنس های داکت نشان می دهد که مقادیر U در داکت پشم شیشه،به طور نسبی از سرعت جریان هوا مستقل است به عبارت دیگر انتقال حرارت با افزایش سرعت هوا درون داکت پشم شیشه افزایش بسیار کمی دارد که این افزایش قابل اغماض است.

بنابرآن چه توضیح داده شد اتلاف انرژی تحت یک سری شرایط معین در داکت پشم شیشه(کانال سبز) بسیار کمتر از کانال بدون عایق است.به عنوان مثال برای داکتی با ابعاد 40*40 سانتیمتری و طول 20 متر،قرار گرفته در سقف کاذب ساختمان ،اگر دمای هوای داخل داکت و بیرون آن به ترتیب 14°c و 26°c در نظر بگیریم ,و مقدار سرعت جریان داخل کانال را برابر 8m/s فرض کنیم،بر اساس نمودار ASHRAE مقدارنرخ انتقال حرارت از جداره داکت برابر است با:

گالوانیزه بدون عایق     U=3.8 W/m.°c

کانال سبز                 U=1.1 W/m.°c

و بنابراین حرارت اتلافی کلی برای کانال گالوانیزه بدون عایق 1403.2 w و برای کانال سبز 415 w می باشد.

مشاهده می شود که در این مثال نمونه، اتلاف انرژی کانال سبز 70.4% از اتلاف انرژی کانال گالوانیزه کمتر است.