فرسایش ذرات

نگرانی اصلی در مورد فرسایش پشم شیشه در رابطه با قرار گرفتن در معرض جریان هوای داخل کانال می باشد که آیا این شرایط باعث می شود که ذرات پشم شیشه از طریق هوای تهویه شده انتقال یابند؟ کانال سبز توسط استاندارد NAIMA(1996)   در سرعت بالا و شرایط شبیه سازی شده اجرایی (شامل تاثیر جریان هوا در گوشه ها) مورد آزمایش قرار گرفته است.

به منظور انجام آزمایش،کانال سبز در معرض جریانی با سرعت 2.5 برابر ماکزیمم سرعت مجاز اجرایی به مدت 4.5 ساعت قرار گرفته است.همچنین انجمن عایق حرارتی آمریکا شمالی (NAIMA) پژوهش انجام گرفته در آزمایشگاه Kettering دانشگاه Cincinnati را به عنوان مرجع خود قرار داده است که در آن چندین نمونه از کانال سبز را در معرض جریانی پیوسته با سرعت 3000fpm در مدت زمان 136 ساعت مورد آزمایش قرار داده اند و نتایج حاصل را مستند سازی نموده اند.

بر اساس این آزمایش ها سطح داخلی کانال سبز دچار آسیب نشده و هیچ گونه آثار و شواهدی مبنی بر فرسایش در طول آزمایش مشاهده نشد.

همهء کانال ها چه گالوانیزه و چه کانال سبز بعد از مدتی کارکرد و در اثر جریان داخلی کانال یک لایه ی نازک از گرد غبار بر روی سطح داخلی آن ها تشکیل می شود.

حال باید به این نکته توجه کرد که در طی گذشت سال ها از کارکرد کانال هوا،همواره بر میزان گرد و غبار موجود داخل داکت اضافه می شود و در اثر جریان هوای داخل کانال این گرد و غبار ها از روی سطوح داخلی جدا نمی شوند.

به همین علت چگونه امکان دارد که ذرات گرد و غبار بر جا مانده بر روی سطوح داخلی کانال پشم شیشه از روی آن جدا نشده و ذرات الیاف پشم شیشه که در زیر آن و سنگین تر از آن می باشد از سطح جدا شده و در فضای اطراف منتشر گردد؟

در ادامه مطلب به 7 مورد از شواهد و مطالعات انجام شده در بحث بهداشت کانال سبز اشاره شده است.

 1. در سال 1988 سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد الیاف های طبیعی ساخت دست بشر (svf) هیچ تاثیر نامطلوبی بر روی سکنه ساختمان نمی گذارد و مقدار آن در محیط داخلی ساختمان حدود f/cc 0/0026 می باشد

  منبع: سازمان بهداشت جهانی 1988 ، بهداشت محیطsvf، آئین نامه شماره 77.

   کتاب Balzbr&coper& fowler جلد 32 صفحات 512 تا 518 ، سال 1971 ، به بررسی اثرات زیست محیطی این مورد پرداخته است.

             منبع: مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی کیفیت هوای داخلی، انتشارات helinski جلد چهارم صفحه 27 تا 31

  ۲. در کنفرانس سال 1993 مقرر گردید سطح ذرات موجود در ساختمان ها می بایست پائین تر از 0.01 f/cc باشد.

  ۳. در سال 1996 مطالعه ای در دانشگاه نوادا( لاس وگاس)، در خصوص فرسایش ذرات توسط سیستمهای هواساز در محیط داخلی با دو نوع کانال فلزی و پشم شیشه شبیه سازی شد و نتایج حاصله در دو مدل با یکدیگر مقایسه گردید:

  مقدار ذرات معلق در هوا در هر دو سیستم برابر بودند.

  مقدار الیاف موجود در هوا با محیط هوای بیرونی برابر بودند.

  الیاف موجود در هوا پائین تر از مقدارf/cc 4-10 بوده است.

   منبع: mark.p-buttner&linda-D.stetzenback,LD استفاده از اتاق تست جهت اندازه گیری میکروارگانیسم ها،الیاف شیشه و مجموع ذرات.

    منبع: j.ewoods&a.kwoodwin مقاله میزان انتشار الیاف شیشه در کانال تهویه مطبوع.

  ۴. در سال 1997 دکتر جیم وودز از موسسه پلی تکنیک ویرجینیا تحقیقات خود را در زمینه فرسایش الیاف پشم شیشه در همایش بین المللی ساختمان سالم ارائه کرد، وی در این گزارش با تجزیه و تحلیل این نوع کانال، استفاده از کانال پشم شیشه را علاوه بر مزایای صوتی و حرارتی، از نظراستنشاق هوای عبوری از این نوع کانال نیز بی خطر ارزیابی کرد.

        ۵. در سال 1997 انجمن naima هشت عامل موثر بر کیفیت هوای داخلی ساختمان را مورد بررسی قرارداد،             همچنین بررسی کمیت انواع الیاف (فرش،منسوجات،شیشه،غبارو…) را انجام داده است، در مجموع 205               نمونه با استفاده از روشاستاندارد بهداشت صنعتی در 51 ساختمان مسکونی و تجاری جمع آوری شده،21             نمونه بطور همزمان از فضای باز در 19 ساختمان جمع آوری شد ، مطالعات نشان داد مقدار الیاف در نمونه ها           بسیار کمتر از حد استاندارد بود واین الیاف عمدتاَ متشکل از الیاف آلی بودند.این در حالی است که مقدار الیاف         طبیعی و معدنی را به صورت کلی تفکیک و یا محاسبه کرد،الیاف پشم شیشه تنها در دو مورد از 205 مورد یافت شد.

        ۶. تحقیقات مرکز پزشکی دانشگاه دوک در سال 2001 ،9 بررسی بر روی 3 نوع سیستم، داکت گالوانیزه، داکت پشم شیشه، و داکت گالوانیزه عایق شده با پشم شیشه در فضای داخلی را انجام داد، مقدار الیاف پخش شده F/cc 0/00015 بود و نتایج زیر حاصل گردید :

                  تفاوت معنا داری بین هر سه گزینه وجود ندارد.

                  سیستم تهویه مطبوع منبع انتشار الیاف شیشه نیست.

                  مقدار ذرات پخش شده در هوا بسیار پائین تر از حد استاندارد می باشد.

           منبع:w.r.thomann.jj.tulisbandjy.chen بررسی میزان انتشار الیاف شیشه توسط دستگاه های تهویه مطبوع.

7. در سال 2001 بررسی های مجدد کارشناسان بین المللی توسط آژانس بین المللی سرطان (IARC) پشم شیشه را که در سال 1988 ارزیابی و در فهرست (احتمالاَ عامل سرطان زایی) قرار گرفته بود ، دوباره مورد بررسی قرار داده اند و این گروه از مواد را در گروه 3 طبقه بندی کردند که در حال حاضر به عنوان مواد غیر سرطان زا برای انسان تعریف می شود.

         منبع:رساله IARC، الیاف ساخته دست انسان 18 اکتبر 2001، WOOL.81

           این مطالعات نشان میدهد که جداشدن الیاف از محصولات پشم شیشه عملاَ غیر ممکن است و این محصولات سطح الیاف موجود در ساختمان را به هیچ عنوان افزایش نمی دهد.