واکنش در برابر حریق

برخی از فاکتور هایی که رابطه ی بین دما و زمان را در آتش سوزی مشخص می کنند عبارتند از:

الف)بار حریق محل (مواد):ارزش حرارتی مواد موجود در محل که در واحد سطح معین می شود.(این مشخصه به خصوصیت ماده بستگی دارد)

ب)ظرفیت و سرعت انتشار آتش: این مورد نیز به جنس مواد بستگی دارد اما می تواند به وسیله بازدارنده های آتش بهبود یابد.

استاندارد زیر برای کل کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس شرایط هر کشور حداقل کلاس اروپایی را برای کانال ها مشخص میکند.

لازم به ذکر است که محصولات پشم شیشه مورد استفاده در کانال تهویه (به عنوان کانال پیش ساخته و یا به عنوان عایق کانال فلزی) در رده پشم های معدنی بوده که نه در شروع و نه در انتشار آتش مشارکت نمی کنند.

کانال سبز محدویت های دقیقی را در خصوص انتشار دود(سطح S1 طبقه بندی اروپا)، تولید قطرات شعله ور (عدم مشارکت در تولید این قطرات)، بار آتش صفر و ….. دربرمی گیرد.